Suirbhé Píolótach

Daonáirimh

Suirbhé Píolótach

Daonáirimh

Baile / Cad é an Suirbhé Píolótach Daonáirimh?

Cad é an Suirbhé Píolótach Daonáirimh?

Maidir le Suirbhé Píolótach Daonáirimh 2018

Chun an bealach a réiteach do Dhaonáireamh 2021, beidh an CSO ag tabhairt faoi Shuirbhé Píolótach Daonáirimh an 23 Meán Fómhair 2018. Beidh 15,000 teaghlach i seacht gcontae ar fud na hÉireann ag glacadh páirte sa suirbhé.

Ceisteanna Coitianta maidir leis an Suirbhé

Cad é an Suirbhé Píolótach Daonáirimh?

Daonáireamh beag é an Suirbhé Píolótach Daonáirimh a mbainfear úsáid as chun ceisteanna nua agus teicneolaíocht nua áiritheora a thástáil don chéad daonáireamh mór eile a bheidh ar bun sa bhliain 2021.  Bainfear leas díreach as na freagraí a thabharfaidh tú ar an gceistiúchán chun cinntí a ghlacadh maidir leis an leagan amach a bheidh ar Dhaonáireamh 2021.

Cén uair a bheidh sé ar bun?

Dé Domhnaigh an 23 Meán Fómhair 2018 an dáta a mbeidh an Suirbhé Píolótach Daonáirimh ar bun.  Scaipfidh áiritheoirí na foirmeacha ar thithe i gceantair atá rannpháirteach roimh an dáta seo agus baileoidh iad sna seachtainí ina dhiaidh.  Iarr a chárta/cárta aitheantais nuair a thiocfaidh sé/sí chomh fada leat. Tá tuilleadh eolais ar ról an áiritheora le fáil anseo.

Cá mbeidh sé ar bun?

Tá an Suirbhé Píolótach Daonáirimh le scaipeadh ar 15,000 teach i 7 gcontae ar fud na tíre (Corcaigh, Baile Átha Cliath, Gaillimh, An Lú, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann & Cill Mhantáin).

Cén fáth ar roghnaíodh mo cheantarsa?

Roghnaigh an CSO ceantair a thugann léiriú ginearálta ar dhaonra na hÉireann.  Beidh an Suirbhé Píolótach ar bun i gceantair thuaithe agus uirbeacha, ceantair a bhfuil leibhéil arda agus ísle tithe folmha agus ceantair ina bhfuil cion níos airde de náisiúnaigh nach náisiúnaigh de chuid na hÉireann iad.  Tá léarscáil de na ceantair a mbeidh an Suirbhé Píolótach ar bun le fáil anseo.

Cad is féidir lion a dhéanamh chun cuidiú má táim i gceantar atá rannpháirteach?

Cuidiú mór a bheadh ann dúinn á líonfá an fhoirm phíolótach daonáirimh.   Cuideoidh na freagraí linn ar na ceisteanna is fearr le cur in 2021 a chinneadh.  Féadfaidh tusa cuidiú leis an gcéad daonáireamh a réiteach chun freastal ar riachtanais ár sochaí atá ag athrú.

Cad iad na hábhair nua?

I measc na n-ábhar nua tá cúram leanaí, caitheamh tobac, obair dheonach, foinsí fuinnimh inathnuaite, alarám deataigh, ag obair ón mbaile agus saoránacht agus tá athrú á chur ar an gceist faoi chreideamh, an Ghaeilge agus ceisteanna teaghlaigh Eolas ar cheisteanna nua.

Conas mar a roghnaíodh na hábhair nua?

Reáchtáil an CSO próiseas comhairliúcháin amach i ndeireadh na bliana 2017 a d'iarr ar dhaoine a smaointe a roinnt ar athruithe a dhéanamh ar an bhfoirm Daonáirimh.  Fuarthas breis is 400 aighneacht ó daoine sa phobal, ranna rialtais ,grúpaí leasmhara agus eagraíochtaí eile moltaí.  Bhí na ceisteanna nua/athraithe a moladh sna haighneachtaí seo laghdaíodh anuas iad go dtí na cinn atá roghnaithe.

Cé chomh minic is a bhíonn daonáireamh píolótach ar bun ag an CSO?

Reáchtálaimid Daonáireamh Píolótach idir blianta an daonáirimh de ghnáth ach ní raibh ceann ar bith ann idir 2011 agus 2016.  Ní raibh ceisteanna nua ar bith ann in 2016 mar sin. Sa bhliain 2009 a bhí an daonáireamh píolótach deiridh.  Tá sé 10 mbliana mar sin ó 2021 ó cuireadh ceisteanna nua leis.

Cén fáth a bhfuil dhá fhoirm ann?

Táimid i mbun tástála ar dhá fhoirm éagsúla daonáirimh - Foirm A (gorm) agus Foirm B (bándearg).  Tá ceisteanna nua/athraithe ar an dá fhoirm. Tá an fhoclaíocht chéanna ar fhoirm A le foirmeacha Dhaonáireamh 2016 ach ar Fhoirm B, tá leagan amach nua ar mhaithe le hanailís agus comparáid.

An bhfuil an fhoirm ar fáil i nGaeilge?

Tá. Más mian leat d'fhoirm a chomhlánú i nGaeilge, iarr an leagan Gaeilge ar d'áiritheoir.

An bhfuil an fhoirm ar fáil i dteangacha eile?

Tá.  Beidh aistriúchán go trí theanga ar fáil ón áiritheoir d'Fhoirm A  - Polainnis, Liotuáinis agus Rúisis.  Tá siad le fáil anseo freisin.

An féidir liom aiseolas a thabhairt ar ar an bhfoirm atá comhlánaithe agam ?

Is féidir. Ba mhaith linn do thuairimí a fháil ar an bpróiseas/foirmeacha Píolótacha. Beidh foirm aiseolais ar fáil ó d'áiritheoir agus bheimis thar a bheith buíoch díot ach cúpla nóiméad a ghlacadh chun í a chomhlánú. Is féidir í a chomhlánú anseo freisin.

Cé hiad an fhoireann allamuigh atá ag obair ar an daonáireamh Píolótach agus cén chaoi ar roghnaíodh iad?

Tá 8 Maoirseoir Allamuigh agus 36 Áiritheoirí ag obair ar an daonáireamh píolótach.  Ó tharla nach bhfuil sé ar bun ach ar scála beag, agus go bhfuil modhanna oibre á dtástáil, ní mór dúinn foireann a bheith againn a bhfuil eolas acu ar an bpróiseas agus a d'oibrigh le déanaí mar chuid den phróiseas.  Tá an 44 ball foirne sin mar sin tarraingthe astu sin a d'oibrigh ar Dhaonáireamh 2016. Déanfar an 5,000 post foirne a bheidh ar fáil don chéad daonáireamh mór eile in 2021 a fhógairt go poiblí sa bhliain 2020.

Cad faoi má tá imní orm faoi chúrsaí slándála?

Tá Gardaí i do cheantar curtha ar an eolas go mbeidh Daonáireamh Píolótach ar bun chomh maith leis an áiritheoir a bheidh i gceist. Iarr a chárta/cárta aitheantais nuair a thiocfaidh sé/sí chomh fada leat. Sa chás go mbeadh aon imní ort nó más mian leat an Suirbhé Píolótach Daonáirimh a phlé tuilleadh le foireann an CSO ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn ag an uimhir 1850 201 604 nó seol ríomhphost chuig copfieldmanagement@cso.ie.

An mbeidh mo chuid faisnéise slán?

Tá meas againn ar do chuid faisnéise agus déanaimid í a chosaint. Tá sí faoi chosaint agus slán de réir an dlí.  Is oifigigh de chuid na Príomh-Oifige Staidrimh iad na ball foirne ar fad a mbeidh baint acu leis an Suirbhé Píolótach Daonáirimh agus tá ceangal orthu faoin Acht Staidrimh 1993  a chinntiú go mbeidh do chuid sonraí faoi rún.  Ní fhoilsíonn an CSO ach sonraí grúpáilte gan ainm i bhfoirm staitisticí.  Tá tuilleadh eolais ar ghné príobháideachta sonraí an Daonáirimh Phíolótaigh agus mar a láimhseáiltear an fhaisnéis le fáil ar www.censuspilot.ie

An bhfaighidh mé deis torthaí an tSuirbhé Phíolótaigh a fheiceáil?

Gheobhaidh  Foilseoimid tuarascáil ar thoradh an tSuirbhé Phíolótaigh Daonáirimh chomh maith le heolas ar mar a d'éirigh leis na ceisteanna nua.  Foilseofar sin sa chéad sé mhí de 2019.

Má bhíonn aon cheist eile agam?

Má bhíonn aon cheist eile agat, glaoigh orainn ag an uimhir  1850 201 604, nó seol ríomhphost chugainn ag copfieldmanagement@cso.ie

Nach bhfuair tú an freagra atá á lorg agat?